Beheerplan

De aanwezigheid van bepaalde soorten wordt mede bepaald door het beheer, dat ook rekening moet houden met andere natuurwaarden in dit gebied, zoals de soortenrijke en zeldzame vegetatie van de primaire natte duinvallei en de spaarzame maar bijzondere open duingraslandjes versus hoog struweel voor zangvogels. Met de variatie in biotopen op het Kennemerstrand kunnen tal van diersoorten hier hun voordeel mee doen. Behalve de “ambassadeur-soort”, de ernstig bedreigde Heivlinder, zijn dit o.a. bijzonderheden als Kleine parelmoervlinder, Harkwesp, Blauwe duinsprinkhaan, Zandhagedis en vogelsoorten als Graspieper, Roodborsttapuit en Blauwborst. En bovendien zeldzame plantensoorten van het wereldwijd alleen in Nederland voorkomende “Zeedorpenlandschap”, zoals Nachtsilene, Oorsilene, Wondklaver en Kleine steentijm.