Hydrologie

Het duinlandschap is op het strand gevormd maar het zoute zeewater is in de ondergrond nog steeds aanwezig. Als gevolg van het neerslagoverschot dat voor het West-Europese zeeklimaat kenmerkend is, ontvangen de duinen jaarlijks een portie overtollig zoet regenwater dat  in de grond wegzakt en op het zoute grondwater stagneert. Het zoete regenwater heeft een lagere soortelijke massa dan het zoute grondwater en blijft daarop drijven. Op deze manier is een zoetwaterlens met een paraboolvormige onderrand gevormd. Op de grenslaag tussen zoet en zout water ontstond een brakke zone. Door de beperkte stroomsnelheid van het grondwater heeft de zoetwaterlaag zich opgehoopt, wat betekent dat op sommige plaatsen het grondwaterpeil tot enkele meters boven NAP kan komen. Bij de verstuiving is het zand uit sommige duinvalleitjes gewaaid tot op het grondwater. Omdat het duinwater voortdurend afstroomt naar lager gelegen delen, ontstaat dan kwel.      

 Overzicht zoet, zout en brak water in de duinen  (Bron: Ecologie en landschap)

Overzicht zoet, zout en brak water in de duinen
(Bron: Ecologie en landschap)

 

 

Drinkwaterwinning en beheer

Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw heeft drinkwaterwinning in de duinen bij het Kennemerstrand plaatsgevonden. Door beëindiging van de grondwaterwinning en door aangroeiing van de strandvlakte heeft er een geleidelijke verhoging van de grondwaterstand voorgedaan. De oorspronkelijk vochtige en als gevolg van waterwinning verdroogde valleien verkregen hierdoor opnieuw een vochtig karakter. Het grondwaterpeil rond het Kennemerstrand is ook hoger komen te liggen, waardoor het grondwater vlak onder, en soms boven, het maaiveld ligt. Het Kennemerstrand bestaat uit grond(kwel)- en regenwater.

Veel kwelwater in het vroege voorjaar

Veel kwelwater in het vroege voorjaar

Veel kwelwater op het Kennemerstrand is afkomstig van het naastliggende duingebied waar de grondwaterstanden hoger zijn. Dit grondwater stroomt door kalkhoudend zand en levert in de duinvallei kalkrijke kwel op. Het waterpeil van het meer wordt gereguleerd door een duiker die water af kan voeren via de jachthaven.

Ondanks zijn ligging zo dicht aan de kust, is er in het gehele gebied nauwelijks invloed van zout water te bespeuren. Slechts enkele soorten zijn aanwezig die kenmerkend zijn voor zoute of brakke gronden. De groei van dergelijke planten is mogelijk door invloed van saltspray. Saltspray houdt in dat de zeewind zoute druppeltjes meevoert naar de kust.