Natuurherstel

Natuurherstel projecten Kennemerstrand.

Vanaf 2008 zijn diverse natuurherstel projecten geïnitieerd en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de “Vrienden van het Kennemerstrand”. Deze niet standaard beheer activiteiten dragen bij aan het bevorderen van de ecologische meerwaarde van het Kennemerstrand. Het projecten zijn mede gefinancierd door Provincie Noord-Holland (hoofdsponsor), het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK), Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, KNNV Haarlem en  Rabobank- Velsen. Het verwijderen van duindoorn- en wilgstruweel is met de wortel en al uitgevoerd met een kraan door aannemer. Alles is daarna naar het depot aan de noordkant van het Kennemerstrand getransporteerd. Het struweel dat in het depot is verzameld, is machinaal ter plekke gehakseld, waarna het op een later tijdstip naar een composteer bedrijf is vervoerd.

Met project Heivlinder 1 (in 2009) en project Heivlinder 2 (in 2010) zijn beheermaatregelen uitgevoerd om het leefgebied geschikt te maken voor de Heivlinder. Met machines zijn de droge duinen vrij gemaakt van wilgen en duindoorns. De open zandplekken geeft ruimte aan  grassoorten als schapengras en bloemrijke vegetatie, met voor de heivlinder geschikte nectarplanten als Grote tijm en Blauwe zeedistel. Dit biotoop kan ook geschikt zijn voor de dagvlinder ´Grote parelmoervlinder´, die als zwerver in de regio waargenomen wordt en zich mogelijk gaan vestigen in dit gebied.

In het seizoen 2012 heeft het Kennemerstrand een metamorfose ondergaan. Het natuurherstel project Kennemerstrand 2011-2013 is gerealiseerd. Er is daardoor 3 ha duinstruweel omgevormd in open duinvallei. Met aannemers is het vooropgesteld plan om wilgenopslag en duindoorn te verwijderen opgepakt en bijna dagelijks daar waar nodig in overleg bijgesteld. Daarbij zijn de groeiplaatsen van diverse plantensoorten ontzien en de hoogteverschillen in het duin zijn behouden. Het nieuwste project Zandhagedis is begin 2013 gestart en in zijn geheel uitgevoerd. Het doel van dit project is: behoud en herstel van karakteristieke open duinvegetaties in het droge deel aan de randen van het natuurgebied. Er zijn open verbindingszones gemaakt, die uitwisseling van plant en dier meer ruimte geeft.

In samenwerking met de Nederlandse Heidemaatschappij hebben we een boek uitgebracht: “Een duinvallei vol verrassingen; Werkplan Natuurbeheer Kennemerstrand 2013-2019”. Dit werkplan geeft een beschrijving van het gebied, de doelstelling van het herstel- en onderhoudsbeheer, een concreet activiteitenplan en een kostenraming. Dit boek is voor het bijeen krijgen van beheergelden en ook om vrijwilligers te informeren over de geheimen van dit gebied.

 

projecten natuurherstel