Beheerplan 2013-2019

Met het boekje ‘Kennemerstrand: een duinvallei vol verrassingen!’ presenteert de KNNV-Werkgroep Vrienden van het Kennemerstrand haar Werkplan Natuurbeheer Kennemerstrand 2013-2019 voor het herstel en behoud van de unieke natuurwaarden van de primaire duinvallei Kennemerstrand bij IJmuiden. Dit werkplan is gebaseerd op het door de Werkgroep opgestelde Beheerplan Kennemerstrand 2010-2012 en geeft een korte beschrijving van het gebied, de doelstelling van het herstel- en onderhoudsbeheer met betrekking tot Europese Natura 2000 instandhoudingsdoelen, een concreet activiteitenplan en een kostenraming. De benodigde expertise voor het natuurbeheer is niet bij de gebiedseigenaren aanwezig en zij hebben die taak overgedragen aan de Werkgroep. De urgentie van fondsenwerving is groot, omdat de Werkgroep daartoe geen financiële middelen tot haar beschikking heeft. Dit Werkplan Natuurbeheer Kennemerstrand dient als onderbouwing voor subsidieaanvragen om het natuurbeheer daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Wilt u meer weten over het beheerplan 2013-2019, download dan de PDF-versie van ons beheerplan:

Een duinvallei vol verrassingen_Werkplan Natuurbeheer Kennemerstrand 2013-2019